Politică împotriva spălării banilor

Reguli privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

 

Tabelul de conținut

 

1. Scop...........................................................4

2.Termeni și abrevieri....................................4

3.Descrierea regulilor.....................................5

4. Procesul de revizuire a regulilor.. .............18

5.Documente conexe, anexe.........................18

 

Scop

Scopul acestui document este de a defini: 

Măsurile și procedurile obligatorii AML/CFT (combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului) practicate de TG Malta Limited (denumită în continuare Societatea) pentru a elimina activitățile de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și de proliferare a armelor de distrugere în masă de către clienții Societății prin intermediul acesteia:

 

Competențele organelor de conducere și ale angajaților societății;

Criteriile de recunoaștere a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ca fiind suspecte;

Proceduri de efectuare a verificărilor prealabile privind clientela și de păstrare a evidenței, activități ale unității interne de conformitate, colectarea, înregistrarea și păstrarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte și alte tranzacții, suspendarea tranzacțiilor suspecte, înghețarea fondurilor persoanelor care au legătură cu terorismul, raportarea către unitatea autorizată.

1.2. Regulile au fost elaborate în conformitate cu Legea malteză privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (denumită în continuare "legea").

1.3. Principalele concepte utilizate în prezenta normă au înțelesul definit de lege. 

1.4. Prevederile Regulilor sunt obligatorii pentru managerii din cadrul personalului administrativ al Societății, al Departamentului de Control Intern, al Unității interne de conformitate, al Direcției Financiare, al Echipei de Riscuri Financiare, al Diviziei Operațiuni Clienți (B2C), al Echipei de Analiză a Fraudelor și al specialiștilor de asistență pentru clienți.

 

Termeni și abrevieri

Termen de bază

Alți termeni utilizați în prezentul document
 

Termen Descriere
Unitate autorizată Unitatea financiară din Malta sau România
Tranzacție Plasarea pariurilor, plata sau oferirea de câștiguri

​​​​​

 

Descrierea Regulilor

 

1. Funcțiile Unității interne de conformitate AML/CFT care vizează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 2. Funcția de monitorizare internă AML/CFT este atribuită angajatului Societății (în continuare Unitatea de Conformitate Internă sau Șeful Unității interne de conformitate), așa cum este definit prin Ordinul Directorului Societății, care este angajat în conformitate cu procedura standard și îndeplinește criteriile stabilite de Reguli.

3. Șeful/angajatul Unității interne de conformitate în timpul activității sale este guvernat de legislația din Malta și/sau România, unde societatea își va desfășura activitatea, de actul constitutiv al societății, de prezentele Reguli și de alte documente juridice interne ale societății.

4. Șeful/angajatul Unității interne de conformitate (angajatul relevant al societății definit la punctul 3 din prezentele Reguli) trebuie să aibă studii superioare și cel puțin un an de experiență profesională.

5. Șeful/angajatul Unității interne de conformitate nu poate fi o persoană care:

a) are o condamnare anterioară pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;

b) a fost lipsit de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar, bancar, fiscal, vamal, comercial, economic, juridic de către instanță;

c) a fost declarată în faliment și are datorii restante (neplătite);

d) este implicat într-o cauză penală în calitate de suspect, acuzat sau inculpat;

e) are o reputație comercială negativă în sistemul bancar;

f) a fost anterior cauza falimentului unui organizator de loterie sau a unei alte persoane;

g) nu respectă criteriile stabilite de autoritățile din Malta și/sau din România;

h) este afiliat cu conducerea Societății;

 i)nu respectă standardele stabilite de Societate.

În îndeplinirea funcțiilor prevăzute de prezenta lege și de documentele juridice normative adoptate în temeiul prezentei legi, unitatea de conformitate internă este independentă și trebuie să aibă statut de conducere superioară ca Unitatea internă de conformitate.

Unitatea internă de conformitate este obligată să raporteze direct directorului societății cu privire la aspectele legate de AML/CFT.

Toate documentele legate de conturile și tranzacțiile clientului, inclusiv documentele confidențiale, sunt direct accesibile Unității interne de conformitate. Aceasta are dreptul de a solicita clarificări privind relațiile de afaceri (tranzacții) și clienții, persoanele autorizate și beneficiarii efectivi de la orice angajat al altor divizii ale societății.

8. Unitatea internă de conformitate are dreptul de a purta corespondență cu subdiviziunile structurale și teritoriale ale societății cu privire la aspecte legate de AML/CFT.

9.Unitatea de conformitate internă are dreptul de a solicita în mod independent informațiile necesare pentru a verifica rapoartele privind tranzacțiile suspecte și cele care depășesc pragul (formularul 005) de la angajatul care a efectuat tranzacția. 

10.Șefii și angajații subdiviziunilor structurale și teritoriale ale Societății au dreptul de a se adresa Unității interne de conformitate pentru clarificări privind aspectele legate de AML/CFT.

11.Unitatea internă de conformitate asistă și consiliază directorul societății în ceea ce privește îndeplinirea funcțiilor AML/CFT ale acestuia.

12.Unitatea internă de conformitate

1) elaborează documentele juridice interne ale Societății referitoare la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, le supune spre aprobare directorului Societății;

2) monitorizează eficacitatea documentelor juridice interne legate de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prezintă propuneri privind creșterea eficienței acestora;

3) cel târziu o dată pe semestru, examinează (inclusiv în centrele de deservire) conformitatea tranzacțiilor (relațiilor de afaceri) ale Societății, a acțiunilor subdiviziunilor structural-teritoriale ale Societății și ale angajaților acesteia cu cerințele Legii, ale altor documente juridice adoptate în baza Legii și ale Regulilor; Aceste inspecții pot fi efectuate la fața locului sau la distanță, precum și prin metoda "Mystery Shopper".

4) Asigură legătura Societății cu Organismul Autorizat pe probleme de AML/CFT;

5) Asigură, în numele Societății, furnizarea către Organismul Autorizat a rapoartelor privind tranzacțiile peste prag și a altor informații definite de Lege;

6) Efectuează analize și alte acțiuni pentru a descoperi relațiile de afaceri sau tranzacțiile suspecte;

7) Urmărește monitorizarea curentă a relațiilor de afaceri și revizuiește periodic procesul de corectare și actualizare a informațiilor;

 8) Asigură clasificarea clienților Societății în funcție de gradul de risc, realizează monitorizarea permanentă a relațiilor de afaceri cu standarde de risc ridicat;

 9) Organizează educația și instruirea internă în domeniul AML/CFT, monitorizează progresul și rezultatele programelor de instruire;

10) ia o decizie cu privire la suspendarea relației de afaceri sau a tranzacției sau la respingerea implementării, înghețarea fondurilor legate de terorism, dacă este necesar, discută problema cu angajatul de la serviciul de relații cu clienții și, în caz de dezacord, ia o decizie.

11) informează conducerea societății cu privire la suspendarea sau refuzul relației de afaceri sau al tranzacției;

12) monitorizează înregistrarea și păstrarea informațiilor;

13) Furnizează în timp util informațiile (listele) prevăzute de normă angajaților care efectuează tranzacții, le actualizează cu promptitudine;

14) Îndeplinește și alte funcții definite de Reguli, de documentele juridice interne ale societății sau atribuite de conducerea societății.

Raportul periodic al Unității interne de conformitate este prezentat directorului societății cel târziu trimestrial și include cel puțin: 

1) Numărul de tranzacții și de relații de afaceri care depășesc pragul și de tranzacții suspecte, precum și o scurtă descriere a tranzacțiilor suspecte (relații de afaceri);

2) numărul și descrierea sumară a tranzacțiilor și a relațiilor de afaceri care au fost analizate, dar care nu au fost prezentate ca tranzacții sau relații de afaceri suspecte;

3) numărul și o scurtă descriere a relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor care au fost suspendate sau respinse, valoarea tranzacțiilor suspendate;

4) mărimea fondurilor înghețate;

5) alte informații definite de documentele juridice interne ale Societății.

14.Angajatul Unității interne de conformitate este obligat să informeze angajații subdiviziunilor interesate cu privire la noile modificări ale reglementărilor legislative înainte de aplicarea acestora.

15.Angajatorul unității interne de conformitate trebuie să treacă calificarea în modul și pe baza criteriilor de eligibilitate profesională stabilite de organismul autorizat.

16.Angajatul Unității interne de conformitate participă în mod regulat la cursuri de formare și perfecționare organizate de către organismul autorizat sau alte organizații specializate.

17.Toți angajații Societății trebuie să cunoască documentele juridice interne ale Societății referitoare la AML/CFT. Societatea organizează în mod regulat, dar nu mai puțin de o dată pe an, cursuri de formare pentru toți angajații care au legătură cu AML/CFT, în special pentru Direcția Control Intern, Unitatea de Conformitate Internă, Direcția Financiară, Echipa de Riscuri Financiare, Riscuri Cazino și Divizia de Operațiuni B2C, Echipa de Analiză a Fraudelor și pentru specialiștii de asistență pentru clienți.

18. Formarea are ca scop să asigure că personalul are cunoștințe adecvate cu privire la cerințele și procedurile AML/CFT, în special:

1) privind criteriile de risc ridicat, scăzut și mediu, temeiurile și criteriile pentru o tranzacție sau o relație de afaceri suspectă, inclusiv tipologiile tranzacțiilor suspecte prevăzute în instrucțiunile  organismului autorizat;

2) cu privire la prevederile legislației și ale documentelor juridice interne ale Republicii Malta și/sau ale României (pentru activitatea desfășurată în această jurisdicție) privind combaterea ML/FT (în special în ceea ce privește obligațiile de diligență față de clienți și de raportare a relațiilor de afaceri sau a tranzacțiilor suspecte).

3) cu privire la riscurile și tipologiile existente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

19. Instruirea în domeniul AML/CFT pentru subdiviziunile și angajații părților interesate este organizată în termen de trei luni de la angajare. 

20.Programele de instruire implementate de către Societate, toate materialele aferente acestora, precum și numele persoanelor care au participat la programele de instruire sunt înregistrate separat și păstrate de către angajatul Unității interne de conformitate pentru cel puțin cinci ani.

21. În fiecare an, până la 31 decembrie, Unitatea de conformitate internă elaborează un program de formare periodică privind combaterea ML/TF pentru angajații societății pentru anul următor.

 2. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul societății: tranzacție sau relație de afaceri suspectă

 Circulația mijloacelor de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și a armelor de distrugere în masă în cadrul societății este interzisă.

2.În conformitate cu Legea, cu alte documente juridice adoptate în baza Legii și a Regulilor, Societatea:

a) ia măsuri de detectare și prevenire a tranzacțiilor suspecte efectuate de către clientul său și îndeplinește alte obligații definite de lege;

b) furnizează informații organului abilitat cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv informații confidențiale, așa cum sunt definite de lege.

3.Societatea, angajații și reprezentanții săi nu au dreptul de a informa alte persoane, cum ar fi persoana despre care se furnizează informații organismului autorizat, cu privire la faptul că a furnizat informațiile.

4. Unitatea internă de conformitate prezintă organismului autorizat un raport pe suport de hârtie care conține informațiile specificate la subclauza "b" din clauza 2 din prezenta secțiune și, în cazul în care documentele juridice ale organismului autorizat prevăd acest lucru, și în format electronic.

5.Unitatea internă de conformitate furnizează organismului autorizat un raport privind oricare dintre următoarele tranzacții (Formularul 005) în modul și în termenul stabilit de organismul autorizat: tranzacții în numerar care depășesc pragul de 10.000 de euro în termen de 24 de ore, cu excepția tranzacțiilor definite la sub clauza 7 din prezenta clauză - tranzacții sau relații de afaceri suspecte, indiferent de suma prevăzută de prezenta clauză.

 

6.Tipologiile, temeiurile sau criteriile unei tranzacții suspecte sunt definite de lege, de documentele juridice normative ale organului autorizat și de Anexa 1 la Reguli.

7.Tranzacția ar trebui considerată suspectă de către Autoritatea de Customer Service, iar aceasta ar trebui să notifice imediat Unitatea internă de conformitate în cazul în care se suspectează sau există motive suficiente pentru a suspecta că tranzacția implică fonduri care sunt legate de organizații teroriste sau de teroriști individuali sau destinate a fi utilizate de către aceștia în scopuri teroriste.

8. Tranzacția poate fi considerată suspectă în cazul în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute în Anexa 1. Existența acestor criterii constituie o bază pentru ca unitatea internă de conformitate să înceapă analiza obligatorie a tranzacției în aceeași zi, iar dacă este imposibil, în următoarea zi lucrătoare.

9.Unitatea internă de conformitate poate raporta o tranzacție sau o relație de afaceri suspectă organismului autorizat în cazurile în care suspiciunea tranzacției sau a relației de afaceri respective nu rezultă din motivele, criteriile și tipologia unei tranzacții suspecte, astfel cum sunt definite de lege, de instrucțiunile organismului autorizat și/sau de Reguli, dar logica și mișcarea (dinamica) acesteia sugerează că este efectuată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

10.Raportul privind tranzacțiile suspecte și cele care depășesc pragul indică informațiile necesare definite de organismul autorizat.

11.Raportul privind o relație de afaceri sau o tranzacție suspectă menționează, de asemenea, motivele, criteriile și descrierea tranzacției suspecte, precum și faptul că tranzacția sau relația de afaceri a fost suspendată, respinsă sau că veniturile persoanelor implicate în acte de terorism au fost înghețate.

12. Rapoartele menționate în prezenta clauză se prezintă cu număr de serie, semnat de șeful Unității interne de conformitate (se semnează și versiunile pe suport de hârtie).

13.În fiecare zi, Unitatea de conformitate internă verifică lista persoanelor private de dreptul de a participa la Jocurile Societății, cerințele privind sancțiunile internaționale (în special, lista ONU, Uniunea Europeană, OFAC/lista neagră). Lista persoanelor interzise include persoanele furnizate de organismul autorizat. În aceeași zi după primirea listei de persoane, țări incluse în această listă, angajatul Unității interne de conformitate o transmite Direcției de Tehnologii Informaționale, care actualizează lista persoanelor interzise în aceeași zi.

14. Unitatea de conformitate internă monitorizează zilnic, prin intermediul internetului, datele din "Lista special concepută pentru naționalizare (SDN)" întocmită de Biroul pentru controlul activelor străine ("OFAC") al Departamentului de Trezorerie al SUA. În cazul în care există modificări în listă, aceasta o trimite în aceeași zi Direcției Tehnologia Informației din cadrul societății, care actualizează lista persoanelor interzise în aceeași zi.

15. În caz de coincidență cu listele de persoane menționate la subclauzele 13 și 14, din prezenta clauză tranzacțiile sunt respinse.

16. Este interzisă informarea clientului cu privire la faptul că a transmis un raport de tranzacție suspectă organismului autorizat.  


3.Înregistrarea, identificarea și verificarea prealabilă a clienților

 

Identificarea clientului, inclusiv a persoanei autorizate și a beneficiarului efectiv -, se realizează de către Societate în conformitate cu Legea, cu documentele juridice adoptate în baza Legii și cu Regulile.

Clientul poate efectua tranzacții pe platforma online a Societății numai după crearea unui cont personal și încărcarea datelor de identificare necesare. În timpul înregistrării, clientul trebuie să introducă:

numele, prenumele și datele din cartea de identitate,

număr de telefon,

adresa de e-mail

3. Persoanele fizice nu au voie să participe la jocurile de noroc, dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani.

4. Pentru verificarea autenticității datelor furnizate la momentul înregistrării contului de joc de către dumneavoastră, operatorul verifică datele de înregistrare prin metode specifice, respectiv prin solicitarea realizării unui selfie și/sau încărcării de documente în cont, care trebuie să fie complete și lizibile, și/sau orice altă dovadă prin care se confirmă identitatea dumneavoastră, cum ar fi (dar fără a se limita la):

• carte de identitate sau permis de ședere valabil;

• dovada deținerii uneia sau tuturor metodelor de plată înregistrate în contul de joc;

• extras de cont bancar care confirmă deținătorul și tranzacția realizată pe platformă pentru oricare sau toate tranzacțiile;

• factura de utilități (nu mai veche de trei luni) care să confirme numele dumneavoastră și adresa folosită la crearea contului;

• documente privind cetățenia, precum şi documente relevante pentru a dovedi rezidență fiscală;

• orice documente care pot atesta modificările aduse datelor personale înregistrate (de exemplu: certificat de căsătorie, acte de divorț, decizie de schimbare a numelui)

• orice alte documente care pot dovedi identitatea în vederea îndeplinirii obligației de verificare (de exemplu: fotografii selfie, declarații).

5.În termen de trei zile lucrătoare de la înregistrarea clientului pe platforma online, angajatul Unității interne de conformitate efectuează o verificare adecvată a clientului și o evaluare a riscurilor.

6.Un proces corect de precauție cu privire la client include cel puțin:

a) identificarea și verificarea clienților,

b) revizuirea tranzacțiilor efectuate,

c) o revizuire adecvată și continuă a tranzacțiilor efectuate.

7.În numele Unității interne de conformitate, departamentul de servicii pentru clienți solicită informațiile necesare de la client, fără a preciza care este departamentul care a solicitat informațiile.

8.În timpul identificării și verificării clienților, datele obținute prin corespondența oficială cu alte entități raportoare, cu intermediari specializați sau cu o terță persoană autorizată ca urmare a identificării și verificării clienților pot constitui baza.


4.Identificarea și verificarea prealabilă a clienților cu risc mediu și ridicat

1.Sistemul de gestionare a riscurilor din cadrul întreprinderii realizează un proces continuu de gestionare a riscurilor.

2.Evaluarea riscurilor de ML/TF se efectuează pentru orice produs nou, orice metodă de livrare a unui produs nou.

3.Următoarele sunt considerate de risc ridicat.

Depunerea de fonduri în conturile de jocuri de noroc prin sisteme de transfer electronic care nu permit identificarea clientului;

Clienți care provin din zone offshore;

Persoane expuse politic, membri ai familiilor acestora sau persoane aflate în legătură cu acestea;

tranzacții care nu urmăresc obiective economice sau alte obiective legitime;

tranzacții și relații de afaceri fără interacțiune față în față;

Toate tranzacțiile complexe sau neobișnuit de mari.

Sunt permise tranzacțiile efectuate de clienții cu risc ridicat.

4.Toți clienții care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul 3 din prezenta clauză sunt considerați clienți cu risc mediu/standard/risc.

5. Operatorul va solicita de la jucători o declarație privind sursa averii/sursa fondurilor pentru toate tranzacțiile peste pragul de 10.000 Euro în termen de 24 de ore.

6.În prezența unor clienți cu risc ridicat și a oricăror indicatori de suspiciune, Unitatea internă de conformitate efectuează o examinare suplimentară a clientului, în cadrul căreia:

1) efectuează o verificare mai cuprinzătoare și mai aprofundată a datelor de identificare a clientului, verifică autenticitatea documentelor (informațiilor) la încheierea unei tranzacții, ca, de exemplu, solicitând alte documente (informații) justificative;

 2) poate solicita informații cu privire la sursele activelor și fondurilor clientului;

 3) analizează informațiile privind clienții, relațiile de afaceri și tranzacțiile în bazele de date;

4) face cercetări la alte entități raportoare sau la alte entități, inclusiv la parteneri străini, pentru a verifica informațiile privind clientul, relațiile de afaceri și tranzacțiile punctuale cu acesta;

5) ia alte măsuri pentru a-și forma o imagine reală și completă a clientului, a relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor cu acesta.

7. Unitatea de conformitate internă efectuează un control suplimentar de diligență o dată pe semestru, cu excepția persoanelor expuse politic, caz în care efectuează un control suplimentar de diligență o dată pe trimestru.

8. La cererea Unității interne de conformitate, departamentul de servicii pentru clienți solicită informațiile necesare de la client, fără a preciza pentru ce departament sunt necesare informațiile.

 
5. Înregistrarea, colectarea și actualizarea informațiilor

 1.În cazul încheierii unei tranzacții cu risc ridicat cu clientul, ofițerul de servicii pentru clienți este obligat să obțină informații despre client a căror furnizare este prevăzută de lege, documente juridice, reguli.

2.Informațiile trebuie să fie înregistrate. Unitatea internă de conformitate face înregistrarea. Înregistrarea ar trebui să se facă prin intermediul bazelor de date clasificate. Informațiile trebuie să fie înregistrate astfel încât să fie posibilă recuperarea, dacă este necesar, a datelor angajatului care a efectuat identificarea sau alte acțiuni care fac obiectul înregistrării.

3.Informațiile pot fi stocate sub formă de documente, în calculatoare, pe suporturi electronice.

4.Societatea asigură securitatea, confidențialitatea informațiilor înregistrate și păstrate și previne utilizarea și gestionarea neautorizată a acestora.

5.Societatea înregistrează și păstrează informațiile timp de cel puțin cinci ani:

1) orice analiză efectuată pentru a determina caracterul suspect al tranzacției și date privind alte acțiuni efectuate;

2) raportul privind tranzacția suspectă, precum și informațiile care stau la baza raportului și protocoalele privind furnizarea unui raport

3) date și ipoteze privind o tranzacție sau o relație de afaceri suspectă, care, în opinia rezonabilă a ofițerului de monitorizare financiară, nu au fost calificate ca fiind suspecte, în legătură cu care nu a fost transmis organismului autorizat un raport privind o tranzacție sau o relație de afaceri suspectă.

6. Încetarea și suspendarea tranzacțiilor suspecte

1. Angajatul serviciului de relații cu clienții este obligat să respingă relația de afaceri sau tranzacția, să nu stabilească sau să nu inițieze o relație de afaceri sau să nu încheie o relație de afaceri sau să rezilieze tranzacția pe baza deciziei organismului autorizat sau dacă, ca urmare a acțiunilor întreprinse în conformitate cu legea, nu este posibilă identificarea clienților. În cazurile în care riscul este controlat în mod eficient, acest lucru poate fi făcut în termen de șapte zile.

2.În cazul în care o relație de afaceri sau o tranzacție este respinsă, Societatea are în vedere raportarea unei tranzacții suspecte către organismul autorizat.

3.Societatea reziliază, suspendă sau elimină o tranzacție, în termenul și în modul și formele prevăzute de Consiliul de administrație al organismului autorizat.

4.Decizia Societății sau a organismului autorizat de a suspenda relația de afaceri sau tranzacția înainte de expirarea perioadei de suspendare poate fi revocată numai de către organismul autorizat din proprie inițiativă, dacă se dovedește că suspiciunea de spălare de bani sau de terorism este nefondată.

5.Unitatea de conformitate internă pune la dispoziția angajaților care inițiază o tranzacție listele cu persoanele care au legătură cu terorismul publicate de organismul autorizat.

6.Angajații care inițiază tranzacțiile informează imediat Unitatea internă de conformitate în cazul prezenței unui nume (titlu) de client inclus în listele menționate la subclauza 5 din prezenta clauză. Unitatea internă de conformitate furnizează informațiile relevante organismului autorizat și directorului societății.

7. Unitatea de conformitate internă primește tranzacțiile suspecte ML/TF:   

1.De la alte subdiviziuni autorizate

2.Ca urmare a propriei monitorizări

3.Ca urmare a analizei semnalelor generate automat de sistem pe baza criteriilor de suspiciune a tranzacțiilor suspecte

4.Semnale primite de la organul autorizat, parteneri străini, surse de informații accesibile publicului 

8.Tranzacția este considerată suspectă atunci când:

Există o concordanță între datele clientului și datele de identificare ale persoanei care are legătură cu terorismul sau cu proliferarea armelor de distrugere în masă sau ale persoanelor specificate în directivele organismului autorizat.  

 Circumstanțele cazului în cauză corespund, în totalitate sau parțial, criteriilor sau tipologiilor de tranzacții sau relații de afaceri suspecte

Logica sau alte caracteristici ale tranzacției sau ale relației de afaceri efectuate sau încercate oferă motive să se presupună că aceasta poate fi efectuată în scopul spălării de bani sau al finanțării terorismului,

Semnale generate de un sistem automatizat pe baza criteriilor privind tranzacțiile suspecte.  

9.Angajatul Unității interne de conformitate examinează tranzacțiile clientului efectuate pe platformă. În cazul în care analiza necesită informații suplimentare din partea clientului, Unitatea internă de conformitate o face indirect prin intermediul personalului de la serviciul clienți. 

10.Angajaților le este interzis să informeze persoana că este suspectată de spălare de bani și de finanțare a terorismului.

11.Pentru creșterea eficienței combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la solicitarea rezonabilă a angajatului Unității interne de conformitate, conducerea IT asigură un proces continuu de automatizare a semnalelor de tranzacții suspecte.

12.După automatizarea semnalelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conducerea IT asigură testarea sistemului. Sunt păstrate jurnale ale tuturor testelor.

Închiderea contului de joc al clienților și păstrarea înregistrărilor

1. Clientul are dreptul de a solicita Societății închiderea contului său de joc. Înainte de a decide să închidă un cont de jocuri, unitatea relevantă trebuie să se adreseze Unității interne de conformitate.

2.Unitatea internă de conformitate analizează și își dă acordul în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii de închidere a contului clientului.

Societatea păstrează informațiile privind clientul, tranzacțiile clientului în format electronic timp de 5 (cinci) ani.

 8.Reguli și condiții de detectare, discutare și notificare a tranzacțiilor care depășesc pragul și a tranzacțiilor suspecte

 1.Autoritatea de monitorizare internă completează personal formularul de raportare relevant privind tranzacțiile peste prag (formularul 005) stabilit de organismul autorizat. Pentru fiecare tranzacție financiară, se completează un raport separat.

Unitatea de conformitate internă transmite un raport (Formularul 005) privind tranzacția cu pragul de mai sus către organismul autorizat în termenul specificat de acesta din momentul încheierii tranzacției.

Angajatul Serviciului Clienți notifică imediat Unitatea de Conformitate Internă prin intermediul sistemului electronic în cazul unor suspiciuni în relațiile de afaceri sau tranzacții care decurg din lege, din standardele sau tipologiile descrise de instrucțiunile Organismului Autorizat sau în cazul unor suspiciuni de ML/FT bazate pe opinia sa.

În cazul în care identifică o tranzacție suspectă, angajatul de la serviciul de relații cu clienții înaintează o propunere către Unitatea internă de conformitate pentru a refuza executarea acesteia.

5.Unitatea internă de conformitate efectuează posibile acțiuni și analize, inclusiv utilizarea bazelor de date naționale și internaționale și efectuarea de interogări relevante pentru a determina caracterul suspect al tranzacției.

Unitatea internă de conformitate procesează informațiile legate de tranzacțiile suspecte, le verifică, rezumă rezultatele și trage posibile concluzii în termen de o zi lucrătoare.

7.În cazul în care se constată că tranzacția sau relația de afaceri este suspectă, unitatea de conformitate internă transmite un raport (formularul 005) în aceeași zi lucrătoare. În caz de imposibilitate, până la ora 12:00 a următoarei zile lucrătoare.

8. Imposibilitatea de a furniza tranzacțiile definite la acest punct poate fi condiționată:

a) de sfîrșitul zilei lucrătoare,

b) de probleme insurmontabile de software sau de comunicare.

9.În cazul în care Societatea suspectează că tranzacția propusă sau executată are legătură cu sau este destinată unei activități teroriste, unui act de terorism sau unei organizații teroriste, aceasta suspendă imediat tranzacția și notifică imediat organismul autorizat cu privire la tranzacția suspectă.

10.De asemenea, societatea suspendă prompt tranzacțiile cu persoanele incluse în listele de persoane (inclusiv organizații) implicate în terorism, publicate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau incluse în lista de persoane (inclusiv organizații) prezentată de organismul autorizat.

11.Decizia de suspendare este transmisă organismului autorizat în același timp cu informațiile privind tranzacția suspectă.

12.Listele cu persoanele implicate în acte de terorism sunt postate pe site-ul internet al organismului autorizat. Unele liste (nume, titluri) pot fi, de asemenea, furnizate în secret entităților raportoare.

13.În cazul în care se descoperă nume, titluri care corespund celor din listele de persoane legate de terorism, decizia Organismului Autorizat de a suspenda tranzacțiile acestor persoane va fi imediat pusă în aplicare de către Societate.

9. Funcțiile legate de AML/CFT ale organului executiv al societății

 În scopul implementării neîntrerupte a măsurilor de combatere a spălării banilor / CFT, directorul societății trebuie cel puțin:

a) să stabilească Regulile AML / CFT;

b) să aprobe programele de control intern în domeniul AML / CFT;

c) dacă este necesar, să însărcineze Unitatea de conformitate internă să efectueze acțiuni menite să elimine deficiențele constatate de Direcția de control intern;

d) să aprobe Regulile de punere în aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

e) să numească șeful (angajatul) Unității interne de conformitate;

f) să examineze și să aprobe concluziile Direcției de control intern, precum și să aprobe cel puțin o dată pe semestru raportul Unității interne de conformitate, care include cel puțin conformitatea tranzacțiilor și a relațiilor de afaceri ale societății, conformitatea subdiviziunilor structurale și teritoriale;

g) asigură îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege, statute.

 Examinarea respectării de către Societate a cerințelor AML/CFT

Direcția de control intern efectuează inspecții cel puțin o dată pe an pentru a se asigura că organul executiv și Unitatea de conformitate internă asigură respectarea deplină de către societate a cerințelor stabilite de lege, de alte documente juridice, de Reguli și de documente legale interne.

2. Direcția de control intern raportează în mod regulat cu privire la evaluările și constatările sale, inclusiv concluzia sa privind caracterul adecvat și eficacitatea formării personalului în domeniul combaterii ML/CFT.

3.Direcția Control Intern efectuează inspecțiile menționate la subclauza 1 din prezenta clauză în conformitate cu procedura și condițiile definite de documentele juridice interne ale Societății.

4.Societatea convoacă un audit extern, în conformitate cu Regulile stabilite de organismul autorizat, la cererea organismului autorizat sau din proprie inițiativă, pentru a examina punerea în aplicare și eficacitatea legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Procesul de revizuire a Regulilor 

Regulile sunt aprobate și modificate de către directorul societății.

În cazul aprobării Regulilor, precum și în cazul modificărilor și completărilor, societatea transmite o copie a Regulilor către organismul autorizat în termen de o săptămână.

Pe baza observațiilor și recomandărilor prezentate de organismul autorizat, Regulile sunt revizuite în termen de douăzeci de zile, iar Regulile modificate (editate) sunt din nou prezentate organismului autorizat în termen de o săptămână.

Toate chestiunile care nu sunt reglementate de prezentele Reguli sunt soluționate în conformitate cu cerințele și dispozițiile legii și ale altor documente juridice adoptate în baza legii.

Înainte de a face modificările corespunzătoare ale legislației interne a societății în conformitate cu Regulile, dispozițiile Regulilor prevalează la efectuarea tranzacțiilor.

Regulile ntră în vigoare la data aprobării prin decizia directorului Societății, în absența observațiilor și recomandărilor privind Regulile efectuate de către organismul autorizat.

12. Documente conexe, Anexe

Anexa 1

Indicatori de tranzacții suspecte ML/TF 

 Lipsa capacității de a identifica în mod corespunzător clientul /de exemplu, furnizează o copie/.

Clientul împarte depunerea fondurilor din contul de joc sau transferul din contul de joc în contul său fără a depăși pragul.

În momentul deschiderii unui cont, clientul refuză sau încearcă să evite furnizarea informațiilor solicitate sau furnizează date înșelătoare, incerte.

Există discrepanțe în documentele de identificare sau în diversele elemente de identificare furnizate de client, cum ar fi adresa, data nașterii sau numărul de telefon.

Clientul furnizează informații aparent false sau date de identificare care sunt falsificate, modificate sau inexacte.

Există potriviri ale datele generale de identificare utilizate de un grup de clienți (de exemplu, adrese, numere de telefon etc.).

Clientul are un comportament nervos.

Clientul evită contactul cu personalul de service al Societății.

Clientul refuză să furnizeze informații despre sursa sa de venit sau furnizează informații înșelătoare.

Mărimea sau tipul de tranzacții efectuate de client nu sunt tipice pentru comportamentul anterior.

Clientul solicită câștiguri/referințe în numele unei terțe părți.

Clientul evită să trimită informații, își închide contul și transferă banii din contul de joc în contul său.

Fondurile sunt creditate în cont din conturile diferitelor persoane fizice.

Clientul efectuează o tranzacție în timp ce este însoțit, controlat sau condus de o altă parte.

Clienții ale căror tranzacții depășesc 10.000 de euro în 24 de ore, dar care au fost efectuate în mai multe tranzacții, astfel încât să nu depășească pragul.

Anexa 2

Accesibilitatea documentelor

Participant unic al societății

Director de operațiuni

Director adjunct de operațiuni

Director general adjunct

Angajați ai Direcției Control Intern

Angajați ai Direcției Oameni și Cultură

Manager de strategie corporativă și dezvoltare internațională

Angajați ai Direcției IT 

Director tehnic principal

Angajați ai Direcției Financiare

Angajații Direcției Juridice

Casino Risks și unitățile de operațiuni B2C

Bet shop Unit Manager 

Responsabil Bet Shop

Departamentul BI

Departamentul de achiziție a clienților

Șef al Departamentului Comercial

Managerii de produs

Asistent dezvoltare produse

Manager de proiect și schimbare în afaceri

Angajați ai Direcției de asistență clienți și furnizare servicii